Algemene voorwaarden Benedict Huysentruyt bvba

Ondernemingsgegevens
Benedict Huysentruyt BV
Benedict Huysentruyt verf en advies
Kortrijksestraat 381 – 8501 Heule
verf@benedict.be
t. 056 35 66 90
f. 056 37 19 43
BTW BE 0436 630 553
RPR Kortrijk

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van ‘Benedict Huysentruyt’, een BV met maatschappelijke zetel te Kortrijksestraat 381 8501 Heule, BTW BE 0436630553, RPR Kortrijk biedt haar klanten of bezoekers van de webshop www.benedict.be de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker of klant, hierna de ‘Koper’ genoemd, van de e-commerce website http://www.benedict.be.

Door het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Benedict Huysentruyt BV aanvaardt de Koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Benedict Huysentruyt BV aanvaard zijn.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij anders bepaald.

Benedict Huysentruyt BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in EURO. Zoals aangeduid op de productenoverzichtspagina: Prijzen vermeld in het groen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Prijzen vermeld in het zwart zijn de prijzen exclusief BTW.

Bij de producten op maat waar er vooraf geen prijs kan berekend worden daar de prijs afhankelijk is van het kleur wordt er een offerte aangevraagd en is er geen mogelijkheid tot afrekenen. Eens de offerte aangemaakt is en door de klant is goedgekeurd kan er overgegaan worden tot een effectieve bestelling. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Benedict Huysentruyt BV niet. Benedict Huysentruyt BV is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons bedrijf.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Benedict Huysentruyt BV. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 

Artikel 4: Online aankopen

Producten staan gesorteerd volgens categorie en toepassing. Bij sommige producten kunnen er specificaties gekozen worden door de klant zoals de kleur, de maat, de hoeveelheid, ..... Alle gekozen producten worden verzameld in een winkelwagen met toegang er naartoe met een icoontje rechts bovenaan op de website.

In de winkelwagen krijgt de klant een overzicht van alle gekozen producten en de totaalprijs. Hier kan men nog de gewenste hoeveelheid wijzigen of producten verwijderen. Om door te gaan klikt de klant op ‘bestellen’.

Op de bestelpagina wordt gevraagd naar het leveringsadres en factuuradres van de klant. Er kan een eventuele verworven couponcode ingegeven worden.

Bij de volgende stap worden alle gegevens nog eens ter controle opgesomd.

Er kan gekozen worden om de producten te leveren aan huis of af te halen in de fysieke winkel van Benedict Huysentruyt BV, Kortrijksestraat 381 te 8501 Heule. Daarna kan men doorgaan naar de betaalpagina en de betaalwijze kiezen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Mastercard, Credit Card, Visa, Bancontact, Belfius Direct Net, ING Homepay, KBC Online. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door KBC Online. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht aan de Koper om de betaling uit te voeren. Na een succesvolle betaling wordt een bevestigingsmail verzonden naar de klant.

Een account wordt automatisch aangemaakt op naam van de klant. Dit schept de mogelijkheid voor de Koper om in te loggen en zijn bestelling te bekijken wanneer hij dit wenst. Via een mail met inlichtingen wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht. De Klant kan de instructies volgen om zijn wachtwoord te bepalen voor zijn persoonlijke account.

Benedict Huysentruyt BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg.

Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt. De leveringstermijnen vermeld op de website worden nagestreefd maar zijn niet bindend. Indien producten niet voorradig zijn of op maat gemaakt moeten worden kan de leveringstermijn oplopen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of annulatie van de overeenkomst zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper.

De levering aan huis gebeurt door verzendfirma’s bpost, DHL of dpd al naargelang de aard van het product op het opgegeven afleveradres. Leveringstijden van eerder genoemde firma’s worden gehanteerd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Benedict Huysentruyt bvba binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen.

Benedict Huysentruyt bvba behoudt zich het recht om zich van de overeenkomst te ontdoen zonder voorafgaande ingebrekestelling en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, aanvraag gerechtelijke reorganisatie alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Benedict Huysentruyt bvba.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Benedict Huysentruyt bvba te wijzen, bv aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Benedict Huysentruyt bvba, Kortrijksestraat 381 te Heule, info@benedict.be, 056/356690 via een ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Benedict Huysentruyt bvba heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Benedict Huysentruyt bvba, Kortrijksestraat 381, 8501 Heule. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en meegezonden documentatie, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Benedict Huysentruyt bvba alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Benedict Huysentruyt bvba op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Benedict Huysentruyt bvba wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Benedict Huysentruyt bvba betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; zoals aangekleurde verven in kleur naar keuze volgens de klant, behangpapier, gordijnen op maat, stoffen op maat, stickers
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
     

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Benedict Huysentruyt bvba via 056/356690 of info@benedict.be, en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de firma.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Benedict Huysentruyt bvba zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Benedict Huysentruyt bvba is bereikbaar op het telefoonnummer +3256356690, via e-mail op info@benedict.be of per post op het volgende adres Kortrijksestraat 381,8501 Heule. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Benedict Huysentruyt bvba beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Benedict Huysentruyt bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Benedict Huysentruyt bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, eventuele levering aan huis gekozen door de klant, versturen van nieuwsbrieven, versturen van nieuwjaarswensen. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@benedict.be

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Benedict Huysentruyt bvba, Kortrijksestraat 381, 8501 Heule of info@benedict.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden voor commerciële– en reclamedoeleinden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven in geval van levering aan huis door de vervoerfirma van de gevraagde goederen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Benedict Huysentruyt bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Benedict Huysentruyt bvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Benedict Huysentruyt bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Benedict Huysentruyt bvba heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Benedict Huysentruyt bvba heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

Close